Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


Urodzona w 1982 roku w Tychach.

Edukacja:

2003 - 2008 Akademia Sztuk Pi?knych we Wroc?awiu na Katedrze Ceramiki;

Dyplom w pracowni prof. Przemys?awa Lasaka

oraz prof. Jana Drzewieckiego.

2001 - 2003 Prywatne Policealne Studium zawodowe "Opus Art" w Sosnowcu;

Specjalizacja: ceramika.

Obszar zainteresowa?:

Ceramika raku, rze?ba ceramiczna, instalacje, projektowanie ceramiki u?ytkowej, praca na kole garncarskim, mozaiki ceramiczne, sztuka i cywilizacja japo?ska.

Od 2010 roku cz?onek krakowskiego oddzia?u Polskiego Instytutu Bada? nad Sztuk? ?wiata.

Od 2011 roku cz?onek Stowarzyszenia Forum Ceramikw w Gliwicach.

O mnie:


grudzie?-luty 2012; Tyski Magazyn Kulturalny "Kim jest pani D?".

Osi?gni?cia:


lipiec 2013; koordynator trzeciej ju? edycji LIPCOWYCH SPOTKA? Z CERAMIK? 2013 - MCK Tychy.

26 pa?dziernika - 19 listopada 2012; wystawa indywidualna ceramiki artystycznej, Galeria Obok w Tychach, ul. ks. kard. Hlonda 1.

1 lipca - 31 lipca 2012; kurator i uczestnik grupowej wystawy ceramiki wsp?czesnej FRAGMENTY2 w Galerii MCK w Tychach. Wystawa by?a inauguracj? drugiej edycji LIPCOWYCHSPOTKA?Z CERAMIK? 2012.


29 czerwca - 31 lipca 2012; wystawa autorska "tea time, NOW !", Galeria Strefart, Tychy, ul Fabryczna 2.


1 pa?dziernika - 30 listopada 2011; wystawa ceramiki toczonej FOR-MY DO-KR?CONE z Bo?en? Sacharczuk w CuG Galerii Gara?owej w Gliwicach, ul. Ziemowita 1.

lipiec 2011; koordynator akcji LIPCOWE SPOTKANIA Z CERAMIK? 2011 we wsp?pracy z MCK Tychy.

lipiec 2011; kurator grupowej wystawy ceramiki wsp?czesnej FRAGMENTY w Galerii Pod Dachem Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Wystawa by?a inauguracj? LIPCOWYCH SPOTKA? Z CERAMIK? 2011.

luty - marzec 2011; udzia? w wystawie pokonkursowej II edycji Oglnopolskiego Konkursu Ceramicznego Sonata Ceramiczna w Miejskiej Galerii Sztuki Zakopanem oraz w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po?udnie w Warszawie.

11 grudzie? 2010 - 31 stycze? 2011; udzia? w wystawie zbiorowej Zakaz parkowania, inauguruj?cej otwarcie galerii Stowarzyszenia CuForum: CuG - galeria gara?owa; Gliwice.


10 grudzie? 2010 - 31 stycze? 2011; wystawa NOWE RZECZY - ceramika w ramach AKCJI SZTUKI > NOWE; Galeria Semar, ul. Towarowa 27, Tychy.

11 - 21 sierpie? 2010; warsztaty ceramiczne dla dzieci i m?odzie?y w Teatrze Ma?ym w Tychach w ramach programu "Artystyczne Lato z Teatrem Ma?ym".

15 lipiec - 10 pa?dziernik 2010; udzia? w wystawie finalistw 30 Concurs International de Cermica l'Acora 2010, Hiszpania.

25 wrzesie? - 23 pa?dziernik 2009; indywidualna wystawa "studium obiektu" w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

grudzie? 2008; udzia? w wystawie pokonkursowej I Oglnopolskiego Konkursu Ceramicznego "Struny ?wiat?a", Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem 2008/09.

pa?dziernik 2008; uzyskanie dyplomu Akademii Sztuk Pi?knych za wyr?niaj?c? si? prac? dyplomow? w roku akademickim 2007/08.

22 wrzesie? - 05 pa?dziernik 2008; udzia? w trzecim plenerze rze?biarsko-ceramicznym "?eba 2008".

20 - 21 wrzesie? 2008; organizacja warsztatw ceramicznych oraz pokaz wypalania ceramiki metod? raku w ramach XI Dolno?l?skiego Festiwalu Nauki.

07 - 08 czerwiec 2008; udzia? w Festiwalu Wysokich Temperatur, ogrd ASP we Wroc?awiu, ul. Traugutta 19-21, udzia? w poplenerowej wystawie SPEC 2008.

11 - 20 kwiecie? 2008; udzia? w Studenckim Plenerze Edukacji Ceramicznej "SPEC" w Luboradowie.

grudzie? 2007; udzia? w wystawie pokonkursowej ZEPTER INTERNATIONAL DESIGN AWARD "DISH WITH THE LID" 2007, www.artzept.com

28 wrzesie?; wyk?ad prezentuj?cy w?asn? twrczo?? dla m?odzie?y I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

22 - 23 wrzesie? 2007; wsp?organizacja pokazu wypa?u ceramiki w piecu typu raku podczas X Dolno?l?skiego Festiwalu Nauki 2007.

czerwiec 2007; udzia? w wystawie II Mi?dzynarodowego Biennale mozaiki w San Nicolas de los Arroyos, Argentyna.

25 - 31 czerwiec 2007; udzia? w International Youth Symposium "MINI CERAMICS" Lww, Ukraina.

02 - 23 luty 2006; indywidualna wystawa ceramiki "Kamienie Uczu?", Galeria Pod Dachem w Tychach.

13 listopad 2006; udzia? w zbiorowej wystawie ceramiki CERAMIKA, Galeria Za Szaf?, Wroc?aw.

wrzesie? 2006; Stypendium Samorz?du Miasta Tychy "Quid discis tibi discis", Stypendium Naukowe Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc?awiu.

07 - 21 lipiec 2006; udzia? w I Sympozjum Ceramiki Artystycznej w Luboradowie; budowa pieca tongkama opalanego drewnem.

 
Administrator