Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


wystawa ceramiki "studium obiektu" wrzesie? 2009

Studiuj?c przypadkiem znaleziony przedmiot zaczynam przekracza? granic? jego pierwotnego znaczenia. Pod??aj?c za coraz bardziej odleg?ymi synonimami nadaj? mu nowe role.

Gw?d? sta? si? dla mnie obiektem nios?cym ze sob? nowe mo?liwo?ci wypowiedzi twrczej. Raz jest tematem, raz - wymownym uzupe?nieniem tre?ci. Ceramiczne obiekty balansuj? mi?dzy rze?b? a instalacj?. Nie unikam towarzystwa innych materia?w, poszukuj?c najbardziej trafnych rozwi?za? formalnych i estetycznych.

Elementem ??cz?cym wystaw? jest ma?y obiekt - gw?d?. Jednocze?nie, ka?da z prac jest oddzielnym obiektem domagaj?cym si? uwagi odbiorcy.

Wernisa? wystawy "studium obiektu" odby? si? 25 wrze?nia 2009 roku w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.


Studying the object found by chance we start to crosss the border of its oroginal meaning. Foolowing more and more remote synonyms we give it new roles.

For me it was a nail that became the object giving new opportunities of creative pronouncement. Once it is the subject, once an articulated comlement of contes.

Ceramic objects balance between sculpture and installation. I will not escape from the company of other materials, looking for the aplest formal and aesthetic solutions.

The element connecting the exhibition is a little object - a nail. At the same time each of the artworks is a separated object demending the receivers' attention.


invitation
invitation
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
studium obiektu
 
 
 
Administrator