Gabriela Kiełczewska - Słowikowska


wystawa ceramiki "kamienie uczu?" luty 2006

Dlaczego kamienie?

Bo wierz?, ?e w swych zamkni?tych, niedost?pnych wn?trzach kryj? esencj? ca?ego ?wiata.

Jak g?bka wch?aniaj? dobro i z?o, prawd? i fa?sz, mi?o?? i nienawi??.

S? ukszta?towane na obraz tego wszystkiego, co prze?y?y i widzia?y.

Jednak nie zmieniaj? si? nie walcz?, nie krzycz?.

Po prostu s?.

Z ich niemych historii wyci?gam to, co jest mi najbli?sze

I zamykam we w?asne, lapidarne formy.

Tak, to mj ?wiat.

Osobisty, prywatny, ale nie pozbawiony ch?ci dialogu.


Why did I choose the stones?

I believe that in their withdrawn and inaccessible interiors

We can find the essence of all the world.

Stones absorb goodness and evil, truth and falsity, love and hate.

They are created by everything what they experienced and saw.

They do not change, do not fight, do not shout.

They simply are.

I am able to draw out from them that is the most important for me

And closed it in my own terse, clear forms.

Yes. This is my world.

Personal, private, but free from the ability to dialog.

zaproszenie
zaproszenie
cisza przed burz? :>
cisza przed bur...
zbli?enie 1
zbli?enie 1
zbli?enie 2
zbli?enie 2
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
wernisa?
 
 
 
Administrator